สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์.0-4322-2959-61 ต่อ 114, 555 โทรสาร. 0-4322-6823
E-mail : register@neu.ac.th
Menu
Home
เข้าสู่ระบบ
ผู้สำเร็จการศึกษา
รายวิชาเปิดสอน
ตรวจสอบปิดรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
ตารางการใช้ห้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
[ระเบียบวิธีปฏิบัติ]
นักศึกษา Drop W
แนะนำการลงทะเบียน
งานประกันคุณภาพ

 ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 การลงทะเบียนทาง Internet
 ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา - ลงทะเบียนล่าช้า
 ขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยได้เงินคืน
 ขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ W
 ขั้นตอนการขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน
 ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ
 ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 ขั้นตอนการแก้ไขประวัตินักศึกษา
 ขั้นตอนการขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน
 ขั้นตอนการขอทำบัตรนักศึกษา
 ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
 การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 การโอนย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา
 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน
 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทค กว.
 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาใบที่ 2
 ขั้นตอนการยื่นคำร้องทั่วไป
 การยื่นคำร้องขอเข้าห้องสอบ โดยไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา
 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
 การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
 ขั้นตอนการขอเอกสารและยื่นคำร้อง

    การลงทะเบียนทาง Internet กลับด้านบน
 1. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.regis.neu.ac.th เพื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ อื่น ๆ เป็นต้น
 2. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำปรึกษา การลงทะเบียนเรียน
 3. นักศึกษาได้รายวิชาที่จะลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  • ขั้นที่ 1 นักศึกษา Login เข้าเว็บไซด์สำนักทะเบียนฯ และคลิกที่เมนู ลงทะเบียน (เมนูจะแสดงเฉพาะช่วงลงทะเบียน)
  • ขั้นที่ 2 เข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงในช่องรหัสวิชา
  • ขั้นที่ 3 กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
  • ขั้นที่ 4 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน
  • ขั้นที่ 5 กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
  • ขั้นที่ 6 ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่
  • ขั้นที่ 7 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง และยืนยันการลงทะเบียน
 4. นักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
 5. ชำระเงินลงทะเบียน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
  • กรณีที่ 1 เป็นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียน-ใบนำฝากเพื่อรอเงินกองทุน ฯ ส่วนที่เป็นค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่านทางบัญชีของมหาวิทยาลัย
   2. นักศึกษานำใบลงทะเบียน - ใบนำฝากติดต่อที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายกองทุนกู้ยืม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และวงเงินกู้ยืม
   3. กรณีนักศึกษามียอดเงินลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินกู้ยืม นักศึกษาต้องชำระเงินในส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน ถ้ายอดเงินกู้ยืมเกินจากลงทะเบียน จะส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป
  • กรณีที่ 2 ไม่ได้กู้ยืม
   1. นักศึกษาชำระผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดย ชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน ตึกสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ  หลังจากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท
    ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา - ลงทะเบียนล่าช้า กลับด้านบน
 1. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.regis.neu.ac.th เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่เปิดเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ อื่น ๆ เป็นต้น
 2. ติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
 3. นักศึกษาเลือกรายวิชาลงทะเบียนเพิ่มและล่าช้า จากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  • ขั้นที่ 1 ป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนในช่องรหัสวิชา
  • ขั้นที่ 2 กดปุ่ม ตกลง เพื่อเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน
  • ขั้นที่ 3 คลิก เลือก เพื่อเลือก Section ที่ต้องการลงทะเบียน
  • ขั้นที่ 4 กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล หรือกดปุ่ม เคลียร์ เมื่อต้องการยกเลิก
  • ขั้นที่ 5 ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ถ้านักศึกษาต้องการลงรายวิชาใหม่
  • ขั้นที่ 6 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง และยืนยันการลงทะเบียน
 4. นักศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียน/ใบนำฝาก
 5. ชำระเงินลงทะเบียน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
  • กรณีที่ 1 เป็นนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. นักศึกษาเก็บใบลงทะเบียน-ใบนำฝากเพื่อรอเงินกองทุน ฯ ส่วนที่เป็นค่าลงทะเบียนเรียนโดยผ่านทางบัญชีของมหาวิทยาลัย
   2. นักศึกษานำใบลงทะเบียน - ใบนำฝากติดต่อที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายกองทุนกู้ยืม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และวงเงินกู้ยืม
   3. กรณีนักศึกษามียอดเงินลงทะเบียนค่าลงทะเบียนเกินกว่าวงเงินกู้ยืม นักศึกษาต้องชำระเงินในส่วนที่เกินที่ฝ่ายการเงิน ถ้ายอดเงินกู้ยืมเกินจากลงทะเบียน จะส่งคืนกองทุนกู้ยืมต่อไป
  • กรณีที่ 2 ไม่ได้กู้ยืม
   1. นักศึกษาชำระผ่านเคาน์เตอร์ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดย ชำระเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือชำระที่ฝ่ายการเงิน ตึกสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ 
 1. หลังจากนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบนำฝากเท่านั้น มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100 บาท
 2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพิ่ม- ล่าช้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
 3. นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า จะต้องชำระค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
    ขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยได้เงินคืน กลับด้านบน
 1. นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.regis.neu.ac.thเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่จะถอน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  • นักศึกษา Login เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน
  • คลิกรายวิชาที่จะถอน
  • กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาที่จะถอนลงในฐานข้อมูล ( กรณีถอนมากกว่า 1 วิชา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมา )
  • ยืนยันการถอนรายวิชา
  • นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการถอนรายวิชา / พิมพ์ใบถอนวิชา
 3. นักศึกษานำใบเครดิตค่าลงทะเบียน ยื่นต่อฝ่ายการเงิน เพื่อลงนามกำกับและประทับตรามหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีการลงนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะถือว่าใบเครดิตค่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ 
 1. ส่วนขั้นตอนการถอนรายวิชาไม่ได้รับเงินคืน มีขั้นตอนการปฎิบัติเหมือนการถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
 2. ในกรณีมหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชา นักศึกษาต้องติดต่อถอนรายวิชา(โดยได้รับเงินคืนตามกำหนดเวลา)
 3. การถอนรายวิชา โดยได้รับเงินคืนจะต้องถอนรายวิชาในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
    ขั้นตอนการถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ W กลับด้านบน
 1. นักศึกษาติดต่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet ที่ http://www.regis.neu.ac.th เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่จะถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ W โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
  • นักศึกษาเข้าเมนู การถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W
  • คลิกรายวิชาที่จะถอน
  • กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกรายวิชาที่จะถอนลงในฐานข้อมูล ( กรณีถอนมากกว่า 1 วิชา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมา )
  • นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการถอนรายวิชา / พิมพ์ใบถอนวิชา ( ใช้กระดาษ เอ 4 )
  • กรณีนักศึกษา ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W ให้นักศึกษายื่นคำร้องยกเลิกที่สำนักทะเบียนฯ
 3. นักศึกษาเก็บหลักฐานการถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ  การถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้เท่านั้น
    ขั้นตอนการขอสับเปลี่ยนรายวิชาที่ลงทะเบียน กลับด้านบน
 1. นักศึกษานำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอแบบฟอร์มสับเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียน (สทป.02) ที่สำนักทะเบียนฯ
 2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ โดยผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนรายวิชา 200 บาท ที่ฝ่ายการเงิน
 4. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายสำนักทะเบียน ฯ และรอฟังผลรับหลักฐาน
    ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ กลับด้านบน
 1. นักศึกษาขอแบบฟอร์มการขอลาพักการศึกษา (สทป.07) ที่สำนักทะเบียนฯและกรอกข้อความให้เรียนร้อยสมบูรณ์
 2. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพที่ฝ่ายการเงิน สำนังานอธิการบดี
 3. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
 4. ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล และฟังคำชี้แจงการลาพักการศึกษา หรือรักษาสถานภาพ
    ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา กลับด้านบน
 1. นักศึกษาติดต่อรับแบบฟอร์มการลาออก (สทป.09) ที่สำนักทะเบียนฯ
 2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี อธิการบดี
 3. รับเอกสาร ยื่นที่ฝ่ายการเงิน เพื่อรับเงินค่าประกันคืน
    ขั้นตอนการแก้ไขประวัตินักศึกษา กลับด้านบน
 1. นักศึกษารับแบบฟอร์มขอแก้ไขประวัติ (สทป.10) ที่สำนักทะเบียนฯ
 2. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเอกสารการขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล/สำเนาทะเบียนบ้าน
    ขั้นตอนการขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน กลับด้านบน
 1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่ฝ่ายการเงิน
 2. นำใบเสร็จรับเงินและรูปถ่าย ยื่นที่สำนักทะเบียนฯ
 • ใบรับรอง ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ (รูปสี)
 • ใบรายงานผลการเรียนฉบับไม่สมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต่อ 1 ฉบับ (รูปสี)
 • ใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับ (รูปสี)
 1. รับใบนัดกำหนดวันรับใบรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน
    ขั้นตอนการการขอทำบัตรนักศึกษา กลับด้านบน
 1. ชำระเงินค่าทำบัตร ที่ฝ่ายการเงิน
 2. ยื่นเอกสารใบเสร็จค่าทำบัตรใหม่ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
    ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา กลับด้านบน
 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ขอรับแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา (สทป.12) ที่สำนักทะเบียนฯ ตามวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. กรณีที่เป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมรัฐบาลต้องกรอกแบบฟอร์มของกองทุน
 3. ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ อ.ที่ปรึกษา ฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ของคณะ คณบดี สำนักวิทยบริการ กองทุนกู้ยืม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน โดยแนบเอกสาร ดังนี้
  • คำร้องของสำเร็จการศึกษาที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ (สทป.12)
  • แบบฟอร์มของกองทุนกู้ยืมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย(กรณีที่เป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมรัฐบาล)
  • ไปรณียบัตร จำนวน 1 แผ่น
  • ภาพถ่ายชุดครุยวิทยะฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ภาพ (ภาพสี)

  • ซองบรรจุเอกสาร(ซองสีน้ำตาล) จำนวน 1 ซอง
    การขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา กลับด้านบน
 1. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ตามเอกสารการศึกษาที่ยื่นขอ ที่ฝ่ายการเงิน
 2. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือรูปสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต่อ 1 ใบ แสดงผลการเรียน ยื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. สำนักทะเบียนและประมวลผล จะออกใบนัดรับเอกสาร
 4. นักศึกษาที่ไม่มารับเอกสารในวันที่สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดไว้ คำร้องจะถูกยกเลิกใบแสดงผลการเรียนที่ยื่นขอไว้
 5. ในกรณีสูญหาย ต้องแนบรูปถ่าย พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาด้วย
          ถ้าต้องการให้จัดส่งใบรับรอง, ใบแสดงผลการเรียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ซื้อซองจดหมายที่ร้านค้า สวัสดิการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ห้อง 514) และแนบมาพร้อมกับคำร้อง
    การโอนย้ายหลักสูตร/ย้ายสาขาวิชา กลับด้านบน
 1. นักศึกษาขอแบบฟอร์ม สทป.03 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 2. กรอกใบเทียบโอนรายวิชา
 3. Print ใบแสดงผลการเรียน ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. ชำระค่าย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ฝ่ายการเงิน
 5. พบอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คณบดี เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
หมายเหตุ  การโอนย้าย จะแยกเป็น 2 กรณี คือ (1) การโอนย้ายสาขาวิชา หมายถึง ต้องการย้ายสาขาที่เรียนแต่ยังเป็นหลักสูตรเดิม เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ย้ายจากสาขาบัญชีไปเรียนสาขาวิชาการตลาด จะโอนผลการเรียนทุกรายวิชาทลงทะเบียนเรียนไปแล้ว (2) ต้องการย้ายโดยเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ เช่น ย้ายจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะโอนย้ายรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C เท่านั้น
    ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทียบโอนต่างสถาบัน กลับด้านบน
 1. นักศึกษาซื้อสมัคร
 2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
  • ใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิมพร้อมสำเนา
  • คำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรที่เรียนในสถาบันเดิม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(รับรองสำเนาให้ถูกต้อง)

  • สำเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสำเนาให้ถูกต้อง)
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น
 3. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ(เฉพาะใบแสดงผลการเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย ส่วนสำเนาใบแสดงผลการเรียนและคำอธิบายรายวิชานักศึกษาส่งให้คณะวิชาต้นสังกัดเพื่อเทียบโอนรายวิชา)
 4. ชำระค่าค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ฝ่ายการเงิน
 5. นักศึกษาลงทะเบียนตามที่คณะวิชาแจ้งให้ทราบ
 6. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
    ขั้นตอนการรับสมัครเรียนบางรายวิชา กลับด้านบน
 1. นักศึกษาซื้อใบสมัครที่ฝ่ายการเงิน
 2. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้
  • สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี )
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
 3. ยื่นหลักฐานการสมัคร /ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน
 4. ชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงิน
หมายเหตุ  ถ้าเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเท่านั้น
    ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาใบที่ 2 กลับด้านบน
 1. นักศึกษาซื้อใบสมัคร
 2. นักศึกษาติดต่อคณะ/สาขาวิชาเพื่อทราบรายละเอียดรายวิชาเทียบโอนและรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 3. กรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัคร
  • สำเนาแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม( ผลการเรียนจากสถาบันเดิม ระดับปริญญาตรี -โท )
  • คู่มือนักศึกษาหรือรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนจากสถาบันเดิม ( ระดับปริญญาตรี -โท )
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/รูปถ่าย/สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี )
 4. นักศึกษายืนเอกสารการสมัครและหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
 5. สำนักทะเบียน ฯ ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้
 6. ลงทะเบียนตามรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากำหนดให้
 7. ชำระค่าลงทะเบียนและที่ฝ่ายการเงิน
    ขั้นตอนการยื่นคำร้องทั่วไป กลับด้านบน
 1. นักศึกษาติดต่อขอแบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป ( สทป.01 )
 2. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มรายละเอียดเรื่องที่ขอยื่นคำร้อง
 3. นักศึกษาเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา คณบดี และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการที่อธิการบดี มอบหมาย
 4. ยื่นใบคำร้องที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 5. สำนักทะเบียน ฯ นัดฟังผลการดำเนินยื่นคำร้อง และดำเนินการตามคำสั่งอนุมัติ
    การยื่นคำร้องขอเข้าห้องสอบ โดยไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา กลับด้านบน
 1. นักศึกษาขอแบบฟอร์มขอบัตรเข้าห้องสอบที่สำนักทะเบียนและประมวล โดยมีหลักฐานประกอบการ ขอคือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ หรือหลักฐานอย่างอื่นที่แสดงว่าเป็นนักศึกษา
  • อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการเป็นนักศึกษา
 2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเข้าห้องสอบ
 4. เข้าพบอาจารย์กรรมการคุมสอบที่ห้องสอบ
    ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 กลับด้านบน
ภาคเรียนที่ 1
 1. พบประชาสัมพันธ์ หรืออาจารย์ประจำคณะ/สาขา เพื่อทราบขั้นตอนและคณะ/สาขาวิชาที่เลือกเรียน
 2. ซื้อคู่มือและระเบียบการสมัคร
 3. กรอกรายละเอียดการสมัคร
 4. ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครเพื่อตรวจสอบและรับแฟ้มประวัติ
 5. ติดต่อพบฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 6. ออกรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียน
 7. ชำระค่าอุปกรณ์
 8. ชำระธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
 9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เบื้องต้น
 10. ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
 11. รับอุปกรณ์ที่ร้านสวัสดิการ ห้อง 501 อาคาร 5
 12. รับตารางการเรียนการสอน ที่ปรึกษา ที่คณะ/สาขาวิชา ( วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ )
ภาคเรียนที่ 2
 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
 2. ซื้อคู่มือและระเบียบการสมัครนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายการเงิน
 3. ติดต่อหัวหน้าสาขา/คณบดี หรืออาจารย์ภายในคณะ เพื่อตรวจสอบแผนการเรียน และรายวิชาที่จะลงทะเบียน
 4. กรอกใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครที่สำนักทะเบียน ฯ
 5. ออกรหัสนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนตามรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชากำหนดให้
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงิน
 7. ชำระค่าอุปกรณ์
 8. รับอุปกรณ์ที่ร้านสวัสดิการ ห้อง 501 อาคาร 5
 9. ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน กลับด้านบน
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนได้ในกรณีต่อไปนี้
 1. นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่เปิดสอน
 2. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 3. นักศึกษาที่มีแผนการเรียนในภาคฤดูร้อน
 4. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขา/คณบดี
    ขั้นตอนในการขอเอกสารและยื่นคำร้อง กลับด้านบน
เรื่อง/เอกสารที่ต้องการ ขั้นที่ 1
เขียนใบคำร้อง
ขั้นที่ 2
ขอความเห็นชอบ
ขั้นที่ 3
ขอความเห็นชอบ
ขั้นที่ 4
ชำระเงิน
ขั้นที่ 5
ส่งใบคำร้อง
1. การแก้ไขประวัตินักศึกษา สปท.09 อาจารย์ที่ปรึกษา - - สำนักทะเบียนฯ
2. ขอสำเร็จการศึกษา สปท.10 อ.ที่ปรึกษา, หัวหน้า
สาขา, คณบดี,
สำนักวิทยบริการ,
กองทุน, กู้ยืม,
ฝ่ายบัญชี
- ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
3. ขอสับเปลี่ยนรายวิชา สปท.02 อ.ที่ปรึกษา, หัวหน้า
สาขา, คณบดี
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
4. การโอนย้ายคณะ/ย้ายสาขา สปท.03 อ.ที่ปรึกษา, หัวหน้า
สาขา, คณบดี
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
5. ขอลาออกจากการเป็น
นักศึกษา
สปท.08 ผู้ปกครอง, อ.ที่ปรึกษา
คณบดี, ฝ่าย
ตรวจสอบอุปกรณ์,
สำนักวิทยบริการ,
ฝ่ายกองทุนกู้ยืม
อธิการบดี ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
6. ขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา
สปท.08 อ.ที่ปรึกษา
คณบดี, ฝ่าย
ตรวจสอบอุปกรณ์,
สำนักวิทยบริการ,
ฝ่ายกองทุนกู้ยืม
อธิการบดี ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
7. คืนสภาพการเป็นนักศึกษา สปท.07 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
อธิการบดี ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
8. ขอทำบัตรนักศึกษา - - - ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
9. ขอใบรายงานผลการเรียน - - - ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
10. ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา - - - ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
11. ใบแสดงผลการเรียนฉบับไม่
สมบูรณ์
- - - ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ
12. ใบรับรองครบตามหลักสูตร - - - ฝ่ายการเงิน สำนักทะเบียนฯ