สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์.0-4322-2959-61 ต่อ 114, 555 โทรสาร. 0-4322-6823
E-mail : register@neu.ac.th
Menu
Home
เข้าสู่ระบบ
ผู้สำเร็จการศึกษา
รายวิชาเปิดสอน
ตรวจสอบปิดรายวิชา
[ข้อมูลรายวิชา]
ตารางการใช้ห้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
นักศึกษา Drop W
แนะนำการลงทะเบียน
งานประกันคุณภาพ

คำอธิบายรายวิชา (COURSES DESCRIPTION)
เงื่อนไขการลงทะเบียน
          1. สอบได้ หมายถึง ต้องได้รับผลการเรียนใน วิชาบังคับก่อน เป็น D, D+, C, C+, B, B+ หรือ A
          2. ผ่าน หมายถึง ต้องได้รับผลการเรียนใน วิชาบังคับก่อน เป็น F, D, D+, C, C+, B, B+ หรือ A
          3. ผ่านหรือเรียนควบ หมายถึง ต้องผ่านวิชา วิชาบังคับก่อน หรือเรียนพร้อมกับ วิชาบังคับก่อน
19305การสื่อสารทางธุรกิจ3
 BUSINESS COMMUNICATION
 

ศึกษากระบวนการสื่อสาร หลักทั่วไปของระบบข่าวสารธุรกิจ การนำเสนอสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆระเบียบและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านงานเอกสาร ก