สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์.0-4322-2959-61 ต่อ 114, 555 โทรสาร. 0-4322-6823
E-mail : register@neu.ac.th
Menu
Home
เข้าสู่ระบบ
ผู้สำเร็จการศึกษา
[รายวิชาเปิดสอน]
ตรวจสอบปิดรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา
ตารางการใช้ห้อง
แบบฟอร์มคำร้อง
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
นักศึกษา Drop W
แนะนำการลงทะเบียน
งานประกันคุณภาพ

             รายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน


    2  ขั้นตอนการการตรวจสอบ   
               กรณีตรวจสอบเป็นรายวิชา  1. คลิกเลือกคณะวิชา  2.คลิกเลือกภาคเรียน 3. เลือก checked เป็น รายวิชา เลือกภาคเรียน     5. คลิก GO
ต้องการดูจำนวนกลุ่มเรียนคลิกที่ รหัสวิชา
               กรณีตรวจสอบรวมทุกกลุ่มเรียน  1. คลิกเลือกคณะวิชา  2.คลิกเลือกภาคเรียน 3.เลือกchecked เป็น รวม เลือกภาคเรียน     5. คลิก GO

รายวิชารวม
กรุณาเลือกปีการศึกษา/เทอมคณะ
 รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชาชื่อวิชาCr.MidtermเวลาสอบFinalเวลาสอบผู้สอน
01301ความรู้ทางกฎหมายสำหรับวิศวกร
(รายวิชาตามแผน)
313/01/255613:00 น.-16:00 น.10/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์บรรจบ ช่ำชอง
01305ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ธีรภัทร โคตรบรรเทา
01313เทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบท
(นศ. ขอจบ)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณภัทร อินทนนท์
01319ภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255617:00 น.-20:00 น.สอบนอกตารางรศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์
03108การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางรศ.สุคนธ์ อาจฤทธิ์
03111แคลคูลัส 1
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255613:00 น.-16:00 น.02/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ศิวณาภ สามารถกูล
03112แคลคูลัส 2
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255613:00 น.-16:00 น.02/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ศิวณาภ สามารถกูล
03115คณิตศาสตร์ทั่วไป
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255613:00 น.-16:00 น.05/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์วิชาญ ศรีสุวรรณ์
03116วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมชาย เตียเจริญ
03211สมการอนุพันธ์
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255613:00 น.-16:00 น.02/03/255613:00 น.-16:00 น.ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ
04121ฟิสิกส์ 1
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์
04123ฟิสิกส์ 2
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.07/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์สมพร เตียเจริญ
04124ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ธีรภัทร โคตรบรรเทา
04131เคมี
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255613:00 น.-16:00 น.09/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์รุ่งรัตน์ ธรรมทอง
04132ปฏิบัติการเคมี
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ธีรภัทร โคตรบรรเทา
04190คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์อนุชา ดีผาง
21100ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศรีสวัสดิ์ วรจักร์
21101เขียนแบบวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21141 เขียนแบบวิศวกรรม))
306/01/255613:00 น.-16:00 น.03/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์
21140ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21100 ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน))
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศรีสวัสดิ์ วรจักร์
21141เขียนแบบวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
306/01/255613:00 น.-16:00 น.03/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์
21142วัสดุวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255613:00 น.-16:00 น.09/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง
21180วัสดุวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21142 วัสดุวิศวกรรม))
312/01/255613:00 น.-16:00 น.09/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง
21202พลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21243 พลศาสตร์))
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณัฐดนัย สุขหนา
21220กลศาสตร์ของวัสดุ
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255609:00 น.-12:00 น.02/03/255609:00 น.-12:00 น.รศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
21230อุณหพลศาสตร์ 1
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21245 อุณหพลศาสตร์))
308/01/255609:00 น.-12:00 น.05/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร
21243พลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณัฐดนัย สุขหนา
21244กลศาสตร์ของวัสดุ
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21220 กลศาสตร์ของวัสดุ))
305/01/255609:00 น.-12:00 น.02/03/255609:00 น.-12:00 น.รศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
21245อุณหพลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.05/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร
21246กลศาสตร์ของไหล
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255609:00 น.-12:00 น.06/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ
21247กระบวนการผลิต
(รายวิชาตามแผน)
313/01/255609:00 น.-12:00 น.10/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง
21281กระบวนการผลิต
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21247 กระบวนการผลิต))
313/01/255609:00 น.-12:00 น.10/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง
21323การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางรศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
21349เทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255617:00 น.-20:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์วรวุฒิ สุวรรณเรือง
21351ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21361 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2))
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์เจริญ เบ้าทอง
21352ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์โกวิทย์ แสนพงษ์
21353วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรเครื่องกล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จิรวัฒน์ วรุณโรจน์
21354การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสำหรับวิศวกรเครื่องกล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พงศกร ชิดชอบ
21355กลศาสตร์เครื่องจักรกล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์
21356การออกแบบเครื่องจักรกล 1
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 21323 การออกแบบเครื่องจักรกล 1))
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางรศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
21357การถ่ายโอนความร้อน
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
21358การทำความเย็น
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร
21359ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง10/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์เจริญ เบ้าทอง
21361ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์เจริญ เบ้าทอง
21362การวัดทางเครื่องกล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณัฐดนัย สุขหนา
21363เครื่องยนต์สันดาบภายใน
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์เกรียงไกร นาบุดดา
21465โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์
21466โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
(รายวิชาตามแผน)
2สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พงศกร ชิดชอบ
21467การสั่นสะเทือนทางกล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศราวุธ รัตนวงษ์
21468การปรับอากาศ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีรชัย แผ่นอุไร
21469เครื่องจักรกลของไหล
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255609:00 น.-12:00 น.09/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ
21472การควบคุมอัตโนมัติ
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255609:00 น.-12:00 น.06/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์พงศกร ชิดชอบ
21473วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ
21475การออกแบบเครื่องจักรกล 2
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางรศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
21479แหล่งพลังงานทางเลือก
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จิรวัฒน์ วรุณโรจน์
21486วิศวกรรมการหล่อลื่น
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณัฐดนัย สุขหนา
21491การบำรุงรักษาและระบบคุณภาพ
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255617:00 น.-20:00 น.07/03/255617:00 น.-20:00 น.อาจารย์เกรียงไกร นาบุดดา
26201สถิตยศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
306/01/255609:00 น.-12:00 น.03/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
26202กำลังวัสดุ
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.05/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้
26203กลศาสตร์ของไหล
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.07/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ไพฑูรย์ นาแซง
26204ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
1สอบนอกตาราง06/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26221ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
310/01/255617:00 น.-20:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ประจำสาขา
26241การสำรวจ 1
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255617:00 น.-20:00 น.06/03/255617:00 น.-20:00 น.ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
26242ปฏิบัติการสำรวจ 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง05/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26243การสำรวจ 2
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
312/01/255617:00 น.-20:00 น.09/03/255617:00 น.-20:00 น.ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
26244ปฏิบัติการสำรวจ 2
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ประจำสาขา
26311วัสดุก่อสร้าง
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255609:00 น.-12:00 น.09/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ไพฑูรย์ นาแซง
26312ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง08/03/255617:00 น.-20:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26321ปฐพีกลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255609:00 น.-12:00 น.02/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์
26322ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง08/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26331ทฤษฎีโครงสร้าง
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255609:00 น.-12:00 น.07/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ไพฑูรย์ นาแซง
26332การวิเคราะห์โครงสร้าง
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
306/01/255613:00 น.-16:00 น.03/03/255613:00 น.-16:00 น.พลเอกชูชัย สินไชย
26333ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง05/03/255617:00 น.-20:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26334การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
(รายวิชาตามแผน)
306/01/255609:00 น.-12:00 น.03/03/255609:00 น.-12:00 น.รศ.ดิลก ศรีนาวิน
26351วิศวกรรมการทาง
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
311/01/255609:00 น.-12:00 น.08/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์พงษ์พันธ์ แทนเกษม
26352ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
1สอบนอกตาราง09/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26361อุทกวิทยา
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ศิวา แก้วปลั่ง
26362ชลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255613:00 น.-16:00 น.06/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
26371วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.07/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ชัยชาญ ยุวนะศิริ
26391ฝึกงานวิศวกรรมโยธา
(นศ. ขอจบ)
0สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์บรรจบ ช่ำชอง
26401การจัดการงานวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255617:00 น.-20:00 น.06/03/255617:00 น.-20:00 น.ดร.ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
26411การจัดการและเทคนิคการก่อสร้าง
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255613:00 น.-16:00 น.02/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ชัยชาญ ยุวนะศิริ
26421วิศวกรรมฐานราก
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
305/01/255617:00 น.-20:00 น.02/03/255617:00 น.-20:00 น.อาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์
26431การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
306/01/255609:00 น.-12:00 น.03/03/255609:00 น.-12:00 น.รศ.ดิลก ศรีนาวิน
26432การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางรศ.รังสี นันทสาร
26436การออกแบบอาคาร
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ชัยชาญ ยุวนะศิริ
26461วิศวกรรมชลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ศิวา แก้วปลั่ง
26462ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง05/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ประจำสาขา
26491โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์
26492โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
(รายวิชาตามแผน)
2สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์
26495การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
(แผน เสาร์-อาทิตย์)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ศิวา แก้วปลั่ง
27200สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา
27201วงจรไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255609:00 น.-12:00 น.08/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย
27202ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อนุชา ดีผาง
27203เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
306/01/255609:00 น.-12:00 น.03/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ธนัช เอกเกื้อกูล
27205การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255609:00 น.-12:00 น.09/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ธนัช เอกเกื้อกูล
27206คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
313/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางพล.ต.ศ.วินัย คำทวี
27207ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางพล.ต.ศ.วินัย คำทวี
27208ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ประกรณ์ชัย พลรัตน์ศักดิ์
27223ทฤษฎีวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์โกวิทย์ แสนพงษ์
27224ปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์โกวิทย์ แสนพงษ์
27281หลักการวงจรดิจิตอล
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255609:00 น.-12:00 น.07/03/255609:00 น.-12:00 น.ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา
27282ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อนุชา ดีผาง
27301เครื่องจักรกลไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ถวัลย์ คุณโทถม
27302ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์
27303การส่งจ่ายและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255613:00 น.-16:00 น.08/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์นิติคม อริยพิมพ์
27361ระบบควบคุม
(รายวิชาตามแผน (เปิดเรียนร่วมกับ 29308 วิศวกรรมระบบควบคุม))
306/01/255609:00 น.-12:00 น.03/03/255609:00 น.-12:00 น.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
27363ไมโครคอนโทรลเลอร์
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ธีระศักดิ์ อรุโณศรีสกุล
27364ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กิตติพงษ์ ตั้งใจ
27400โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ธนกร ศิรมงคลกานต์
27401โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
(รายวิชาตามแผน)
2สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อนุชา ดีผาง
27403การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255613:00 น.-16:00 น.08/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ประกรณ์ชัย พลรัตน์ศักดิ์
27405การออกแบบระบบไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
312/01/255609:00 น.-12:00 น.09/03/255609:00 น.-12:00 น.ผศ.ถวัลย์ คุณโทถม
27406การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางพล.ต.ศ.วินัย คำทวี
27408การป้องกันและรีเลย์
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ประกรณ์ชัย พลรัตน์ศักดิ์
27409โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์นิติคม อริยพิมพ์
27410อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางผศ.ถวัลย์ คุณโทถม
27413วิศวกรรมแสงสว่าง
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย
 
Sectionวันเวลาห้องLimitเรียนคงเหลือหมายเหตุ
01อ./13.00 น.-16:00 น./252/602238
27414วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255613:00 น.-16:00 น.06/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์นิติคม อริยพิมพ์
27480วิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
(รายวิชาตามแผน)
313/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย
28201สถิติวิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รัชทิน เมืองนาค
28230การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหการ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อรอุมา ทวีรุ่งศรีทรัพย์
28260การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์นราธิป ภาวะรี
28311เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณภัทร อินทนนท์
28312การวางแผนและควบคุมการผลิต
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พัลลภ พรมสาเพ็ชร
28320การควบคุมคุณภาพ
(นศ. ขอจบ)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์นราธิป ภาวะรี
28341วิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยี
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รัชทิน เมืองนาค
28350การวิจัยและดำเนินงาน
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รัชทิน เมืองนาค
28351การออกแบบการทดลอง
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ณภัทร อินทนนท์
28360การออกแบบโรงงาน
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์นราธิป ภาวะรี
28391ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ2
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ณภัทร อินทนนท์
28410การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จักร์พงศ์ เกิดจันทึก
28411การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จักร์พงศ์ เกิดจันทึก
28420วิศวกรรมการบำรุงรักษา
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พัลลภ พรมสาเพ็ชร
28430การควบคุมมลพิษทางอุตสาหการ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อรอุมา ทวีรุ่งศรีทรัพย์
28434วิศวกรรมคุณค่า
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อรอุมา ทวีรุ่งศรีทรัพย์
28441การออกแบบเพื่อการผลิต
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255609:00 น.-12:00 น.02/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์นราธิป ภาวะรี
28460การยะศาสตร์
(รายวิชาตามแผน)
306/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์จักร์พงศ์ เกิดจันทึก
28480การส่งกำลังบำรุง
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์อรอุมา ทวีรุ่งศรีทรัพย์
28481การวิเคราะห์ระบบ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์พัลลภ พรมสาเพ็ชร
28490ปฏิบัติการอุตสาหกรรม3
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รัชทิน เมืองนาค
28491งานโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จักร์พงศ์ เกิดจันทึก
28492งานโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 2
(รายวิชาตามแผน)
2สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์จักร์พงศ์ เกิดจันทึก
29200การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร
29201คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255613:00 น.-16:00 น.06/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์เนติ ศรีหานู
29202อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.05/03/255609:00 น.-12:00 น.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
29203ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กฤษณะ มูลมี
29204ระบบดิจิตอล
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา
29205ปฏิบัติการระบบดิจิตอล
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีระพล ชาญปรีชารัตน์
29206โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร
29300วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ไพรินทร์ วงค์ศรีเทพ
29301ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กฤษณะ มูลมี
29302การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.แหนม กาสี
29303ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กฤษณะ มูลมี
29304เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กิตติพงษ์ ตั้งใจ
29306ระบบสื่อสาร
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255609:00 น.-12:00 น.06/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ธีระศักดิ์ อรุโณศรีสกุล
29307ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์รังสรรค์ ลุนบง
29308วิศวกรรมระบบควบคุม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
29309ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบควบคุม
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์กฤษณะ มูลมี
29310ระบบสมองกลฝังตัว
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์ธีระศักดิ์ อรุโณศรีสกุล
29311ปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีระพล ชาญปรีชารัตน์
29312ระบบควบคุมแบบลอจิกที่โปรแกรมได้
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีระพล ชาญปรีชารัตน์
29313สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(รายวิชาตามแผน)
0สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
29400โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(รายวิชาตามแผน)
309/01/255609:00 น.-12:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ประหยัด พลสามารถ
29401โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีระพล ชาญปรีชารัตน์
29402โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
(รายวิชาตามแผน)
2สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วีระพล ชาญปรีชารัตน์
29421อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.แหนม กาสี
29426เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
(รายวิชาตามแผน)
313/01/255613:00 น.-16:00 น.10/03/255613:00 น.-16:00 น.อาจารย์ไพรินทร์ วงค์ศรีเทพ
29427การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร
29441การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ
29443การสื่อสารดิจิตอล
(รายวิชาตามแผน)
310/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์ธีระศักดิ์ อรุโณศรีสกุล
29448ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255613:00 น.-16:00 น.สอบนอกตารางอาจารย์เนติ ศรีหานู
29449การประมวลผลภาพ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์เนติ ศรีหานู
29453การสื่อสารไร้สาย
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
29471การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(นักศึกษาต้องการวิชาเลือกเพิ่มเติม)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
2A101คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(รายวิชาตามแผน)
308/01/255609:00 น.-12:00 น.05/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์วิทฤทธิ์ โคตรมณี
2A203ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมพร เตียเจริญ
2A204ปฏิบัติการเชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมชาย เตียเจริญ
2A205คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมพร เตียเจริญ
2A206การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(รายวิชาตามแผน)
305/01/255609:00 น.-12:00 น.02/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
2A207ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(รายวิชาตามแผน)
1สอบนอกตาราง07/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
2A301สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมพร เตียเจริญ
2A302ระบบปฏิบัติการ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์สมพร เตียเจริญ
2A306ระบบฐานข้อมูล
(รายวิชาตามแผน)
311/01/255609:00 น.-12:00 น.08/03/255609:00 น.-12:00 น.อาจารย์ขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์
2A307ทฤษฏีการคำนวณ
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางอาจารย์วิทฤทธิ์ โคตรมณี
2A309วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(รายวิชาตามแผน)
3สอบนอกตารางสอบนอกตารางดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ
หมายเหตุ Click ที่รหัสวิชาเพื่อดูรายละเอียดแต่ละ Section